6:00-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne, aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – dydaktycznych; pozostawienie        dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna w sali. Praca z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia, praca w kącikach zainteresowań.

 

8:00-8:15 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe oraz zabawy integrująca całą grupę.

 

8:15-8:30 Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do śniadania, praca dyżurnych.

 

8:30-9:00 ŚNIADANIE, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku, praca dyżurnych, mycie zębów.

 

9:00-10:00 Kierowane zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie i doświadczanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

 

10:00-10:20 II ŚNIADANIE: woda, sok, owoc, warzywo

 

10:20-11:00 Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą, według planów pracy opracowanych przez nauczycieli dla poszczególnych grup zgodne z podstawa programową. Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci (grupy młodsze).

 

11:00-11:30 Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności. Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do stymulowania rozwoju wrażliwości oraz poznawanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego.

 

11:30-11:45 Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.

 

11:45-12:15 OBIAD, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku, praca dyżurnych, mycie zębów.

 

12:15-14:00 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie. Tworzenie warunków wspierających wielokierunkową aktywność dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka. Gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem. Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci. Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka. Zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dziecka. Zajęcia indywidualne. Leżakowanie – odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej lub wybranej książeczki (grupa maluchów).

 

14:00-14:15 Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych.

 

14:15-14:40 PODWIECZOREK, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku, praca dyżurnych, mycie zębów.

 

14:40-17:00 Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia. Organizowanie warunków do twórczej aktywności dziecka. Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne. Zabawy wspomagające rozwój ruchowy emocjonalny i społeczny dziecka. Integracja społeczności przedszkolnej poprzez pracę w grupach łączonych. Gry i zabawy ruchowe (również w ogrodzie przedszkolnym).Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Rozchodzenie się dzieci.