Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z opóźnionym rozwojem wymowy, wadami wymowy, niechęci do mówienia, zaburzeniami słuchu fonematycznego oraz zaburzeniami analizy i syntezy słuchowej.

CELEM ZAJĘĆ JEST:

 • Stymulowanie prawidłowego rozwoju językowego dzieci.
 • Wykrywanie i usuwanie wad wymowy.
 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń.
 • Doskonalenie mowy już ukształtowanej.
 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

Prowadząca:
mgr Krzysztofa Sattler

 

Zajęcia wspomagające, przeznaczone są dla dzieci, które nie rozwijają się harmonijnie, z różnych względów radzą sobie gorzej od innych, osiągają słabsze wyniki w edukacji przedszkolnej.

Celem zajęć jest:

 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych;
 • wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach;
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych konsekwencji;Prowadząca: mgr Katarzyna Krygier

 

Zajęcia  przeznaczone są dla dzieci ze zdolnościami i zainteresowaniami plastycznymi.

Celem zajęć jest :

 • rozwijanie wyobraźni, zainteresowań i uzdolnień plastycznych,
 • rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły,
 • kształtowanie twórczej osobowości wrażliwego odbioru dzieła sztuki.

Zajęcia odbywają się w atmosferze zachęty, życzliwości i spokoju. Każde dziecko ma swobodę pracy, bez  przymusu, narzucania wioli nauczyciela.

Prowadząca: mgr Anna Osmałek.

Prowadząca: mgr Ewa Śledź

 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 5 i 6 letnich z trudnościami w zakresie sprawności manualnej i grafomotorycznej.

Celem tych zajęć jest rozwijanie i kształtowanie :

 • koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • spostrzegawczości
 • orientacji przestrzennej i kierunkowej
 • koncentracji uwagi
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości

 


Głównym celem tych zajęć jest kształtowanie u dzieci postaw i zachowań proekologicznych, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zapobieganie jego degradacji .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadząca: Gizela Samogranicka